Bedömning – Rörelse i olika spel och lekar

Hur bedömer man då en elev i olika spel och lekar? Först måste man veta vad man ska bedöma.

I bedömningsmatrisen ser man att det är två delar som ska bedömas.

Den första delen är det hur eleven rör sig i förhållande till spelet.  Hur rör sig eleven i förhållande till med- och motståndare. Rör sig eleven på ett effektivt sätt för att bli delaktig i spelet och förstår eleven hur den ska röra sig på bästa sätt för att spelet ska nå sitt syfte. Rör sig eleven över hela spelplanen eller rör sig eleven på en begränsad yta.

I den andra delen bedömer man elevens förmåga att använda sig av de tekniker och färdigheter som tillhör spelet. Kan eleven kasta en boll, ett överarmskast till en kamrat med rätt kraft och precision. Kan eleven ta emot en boll med fotens insida. Kan eleven slå en serve i volleyboll där bollen hamnar på andra sidan. Kan eleven träffa bollen i spelet i badminton. Kan eleven upprepa färdigheten med samma goda resultat eller behöver den flera försök för att lyckas.

Detta är några exempel på vad man tittar på när man bedömer i olika spel och lekar.

För att synliggöra elevens förmåga i dessa två delar i kunskapskravet väljer man ut och instruerar eleven hur de ska uppnå målet. För att ge eleven flera möjligheter att visa och träna på de olika förmågorna brukar jag välja ut två spel på hösten en utomhus och en inomhus. Likadant på våren. Man kan även använda sig av olika lekar för att bedöma elevernas förmågor i detta kunskapskrav i rörelse i spelet kan man leka flaggan, se under lekar. I olika tekniker och färdigheter kan man till exempel leka välta koner där eleverna tränar på att kasta.

Så för att bedöma dessa två delar så kan man använda sig av både spel och lekar och vi arbetar också med båda delarna. Lekar är något som kontinuerligt kommer tillbaka under hela läsåret.

 

Vad säger bedömningsmatrisen

Rörelse i olika spel och lekar

Mål 

Att kunna olika spel, lekar och idrotter, inomhus och utomhus.

Bedömning för betyget E

Eleven är delaktig i olika spel och lekar. Eleven rör sig i olika spel/lekar. Eleven kan till viss del röra sig rätt i förhållande till med- och motståndare i olika spel/lekar.

Eleven behärskar till viss del de tekniker, färdigheter och grundformer som tillhör spelet/leken som till exempel passa, dribbla, kasta, fånga och olika slag och mottagningar.

Bedömning för betyget C

Eleven är delaktig i olika spel och lekar. Eleven rör sig relativt rätt i förhållande till med- och motståndare i olika spel/lekar. Eleven bidrar till att spelet/leken når sitt syfte.

Eleven behärskar de tekniker, färdigheter och grundformer som tillhör spelet/leken som till exempel passa, dribbla, kasta, fånga och olika slag och mottagningar.

Bedömning för betyget A

Eleven är delaktig i olika spel och lekar. Eleven rör sig rätt i förhållande till med- och motståndare i olika spel/lekar. Eleven bidrar till att spelet/leken når sitt syfte och utvecklas.

Eleven behärskar mycket väl de tekniker, färdigheter och grundformer som tillhör spelet/leken som till exempel passa, dribbla, kasta, fånga och olika slag och mottagningar.

 

Exempel på bedömningsnivåer i olika spel och lekar. 

Om vi då väljer ett spel för att ge exempel på hur man kan se skillnader i elevernas förmåga i dessa två delar i kunskapskravet så har jag hittat ett exempel i spelet badminton som synliggör skillnaderna på E, C och A nivå.

I de tre olika filmerna ser man tydliga skillnader både i rörelseförmågan, hur eleverna rör sig på planen i förhållande till spelet. Man ser också skillnader på förmågan i att använda de tekniker och färdigheter som tillhör spelet.

För betyget E i spelet badminton.

 

För betyget C i spelet badminton.

 

För betyget A i spelet badminton.

 

Exempel på bedömning i en lek

Här nedan kan man se hur man bedömer eleverna i en lek, vilka strategier använder sig eleven av i leken som leder till att leken når sitt syfte. Vilka färdigheter och tekniker behöver eleven visa sin förmåga i för att uppfylla målet. I den här leken är det många olika kastmoment och då bedöms elevens förmåga att kunna kasta på olika sätt, underarmskast, överarmskast. Har eleven rätt avvägd kraftinsats för att träffa målet. Behöver eleven flera försöka för att lyckas med kastet. Man kan också bedöma elevens rörelseförmåga i förhållande till leken och samspelet med andra i leken.

Se filmen från start fram till 2 min och 20 sekunder. 

 

Exempel på bedömning i ett spel.

Sista exemplet är taget på en elev som uppnår betyget E i rörelse i olika spel och lekar.  Ytterligare ett exempel på hur man tittar på elevens förmåga i olika spel. Det som är intressant i den här diskussionen är att man reflekterar över om det är situationen eller förmågan som leder till att eleven bara uppnår ett E. För att komma ifrån det problemet och bara bedöma elevens förmåga i ett spel så måste man ge eleverna flera möjligheter att visa på förmågan i rörelse i olika spel och lekar. Det gör man genom att genomföra flera olika spel och lekar där samma förmågor synliggörs och genom att förändra gruppsammansättningarna i olika former. Till exempel låta flickor bara spela med flickor, ibland blandat flickor och pojkar. Nivå anpassa undervisningen någon gång och se om du kan se några skillnader i elevens agerande.

 

Bedömning i olika spel och lekar

Ovanstående filmer är exempel på hur man bedömer i olika spel och lekar. Väljer man att arbeta med andra spel och lekar så är det andra förmågor man bedömer i elevens förmåga att använda sig av olika tekniker och färdigheter i spelet, men principen är den samma.

När man undervisar elever kan det ibland vara svårt att se dessa olika delar samtidigt som man instruerar. Vissa elever är lätta att bedöma medans andra är svårare och för att man inte ska missa någon så brukar jag genomföra dessa lektioner i block på cirka 4 lektioner per spel. De första lektionerna ser jag som träning. Om jag känner mig osäker på elevernas bedömning brukar jag i sista lektionen låta eleverna spela spelet och där jag egentligen bara lutar mig tillbaka och tittar på de elever som jag känner mig osäker på.

När man har sett några hundra lektioner i detta kunskapskrav så är det väldigt enkelt att bedöma eleverna utifrån kunskapskravens nivåer. Man ser väldigt tydliga skillnader på rörelse i spelet eller leken hos olika elever och man ser väldigt snabbt på skillnader i kvalitén i förmågan att använda sig av olika tekniker och färdigheter i spelet eller leken. Verkligheten ser ut ungefär som på exempelfilmerna ovan.