Betyg och bedömning

Så kommer vi då till det här med betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Det finns många frågetecken som man kan diskutera fram och tillbaka, vad som är rätt och vad som är fel. Men det här sättet känner jag mig trygg med.

 

Betyg i årskurs 6.

Om vi börjar med betyg som åk 6 får så sätter jag betyg på varje enskilt kunskapskrav, antingen E, C eller A. Jag sätter inte B eller D på enskilda kunskapskrav då det inte finns någon bedömningstext för dessa betygssteg i kursplanens kunskapskrav.

Jag har också delat in momentet rörelse i två delar, dels för att det är ett se brett arbetsområde och dels för att kunskapskravens mål skiljer sig åt beroende på vad man arbetar med.

Ett av målen i rörelse handlar om att ”kunna olika lekar, spel och idrotter. Där bedömer jag elevernas förmåga att kunna röra sig i förhållande till olika spel och lekar. Jag bedömer också elevernas förmåga att kunna använda sig av de tekniker, färdigheter och grundformer som tillhör spelet/leken som till exempel kasta, fånga, dribbla och olika slag och mottagningar.

Det andra målet handlar om att kunna utföra sammansatta grundformer med hjälp av olika redskap. Där är arbetsområdet mer gymnastik och olika hinder- och motorikbanor. Där bedömer jag elevernas rörelseförmåga utifrån olika perspektiv som till exempel balans, kroppsuppfattning, rytm, precision med mera. Se bedömningsmatrisen åk 6.

I det samlade betyget för hela ämnet idrott och hälsa ska man ha uppnått samtliga kunskapskrav på A nivå för att kunna få ett A i ämnet idrott och hälsa.

För att få betyget B i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav ha uppfyllts på C nivå och övervägande delen av dessa på A nivå.

För att få betyget C i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav ha uppfyllts på C nivå.

För att få betyget D i ämnet idrott och hälsa ska samtliga kunskapskrav ha uppfyllts på E nivå och övervägande delen av dessa på minst C-nivå.

För att få betyget E ska alla kunskapskrav ha uppfyllts på E nivå.

 

En vanlig missuppfattning hos föräldrar angående betyg i ämnet idrott och hälsa är att de inte förstår att betyget E är godkänt och det som förväntas av eleven. Alla betyg över E så har eleven överträffat det som förväntas av dem och är således ett bra betyg.

En annan missuppfattning är att föräldrar kopplar ihop föreningsidrott med skolidrott. De vet inte vilka kunskapskrav eleverna bedöms mot utan tänker att mitt barn som är så bra på fotboll eller simningen borde ju få ett A i idrott och hälsa. Oftast är det också så att eleverna har ett A i till exempel rörelse i olika spel och lekar om eleven spelar fotboll på fritiden men det behöver inte betyda att de har ett A i orientering, dans osv.

I simning och livräddning så kan man bara få betyget E, alltså uppnått målet eftersom det inte finns någon progression i dessa kunskapskrav. Så oavsett hur bra någon är på att simma så kan de bara bli godkända i det kunskapskravet.

Har man nu satt betyg i varje enskilt kunskapskrav så är det bara att räkna ihop de olika betygen och se vilken nivå eleven befinner sig på och sätta betyget för hela ämnet idrott och hälsa där efter.

 

Bedömning i åk 4-5

Lite lurigare eftersom eleverna bedöms mot målen i årskurs 6. Men principen är den samma. Kommunen har kommit ut med ett samlat betygsdokument för att underlätta arbetet för lärarna. Där sätter man bara ett omdöme för hela ämnet idrott och hälsa. De tre bedömningsvalen man har är ej uppnått målen, uppnått målen och överträffat målen.

Här lurar man en del föräldrar lite genom att sätta överträffat målen i ämnet idrott och hälsa. Av den anledningen att överträffat målen är allt från D-A eftersom betyget E är godkänt det vill säga uppnått målet. Många föräldrar tror att bedömningen överträffat målet är samma sak som ett betyg runt A eller B vilket det alltså inte är, det betyder att eleven har ett betyg från D-A.

I bedömningsmatrisen för åk 4 och 5 så har jag använt mig av kommunens bedömningsmall med den skillnaden att jag sätter ett omdöme på varje enskilt kunskapskrav som sedan sammanställs till en bedömning för hela ämnet idrott och hälsa. Men principen är den samma som vid ett betyg har man uppnått målet i ett kunskapskrav det vill säga betyget E så kan man bara få uppnått målet för hela ämnet idrott och hälsa eftersom samtliga kunskapskrav måste ligga på överträffat målet för att kunna få ett högre betyg eller omdöme.

Fördelen med bedömningsmatrisen är att eleverna och föräldrarna ser vilka områden som gå bra och vilka eller vilket område som eleven behöver arbeta mer med fram till det att betygen sätt i årskurs 6.

 

Bedömning i åk 1-3

Ju yngre barnen är desto svårare blir det att avgöra om eleven kommer att uppnå kunskapskraven för årskurs 6 eftersom det är så lång tid kvar tills dess att eleverna betygssätts.

Med dessa elever tänker jag lite annorlunda. Här behöver vi inte lägga vikt på om eleverna ligger på en bedömningsnivå mellan D-A. Utan här handlar det mer om att synliggöra och fånga upp de elever som man misstänker kan få problem att uppnå kunskapskraven för årskurs 6. Till exempel motoriska svårigheter eller svårigheter att klara målet i simning.