Bedömningsmatris, årskurs 4-5

I länkarna längst ner hittar du matriserna för bedömning av elever i åk 4 och 5.

I bedömningsmatrisen för år 4-5 har jag utgått från betygsunderlaget för år 6 se vidare på betyg för år 6. I matrisen för år 4-5 har jag försökt kapa bort så mycket som möjligt för att det inte ska bli för många sidor och för att det ska bli lite mer lätthanterligt och minska arbetstiden som man lägger på det administrativa. Jag sätter precis som för eleverna i år 6 ett kryss för varje enskilt kunskapskrav men för dessa elever presenterar jag bara målen i de olika kunskapskraven. I bedömningstexten sätter jag upp ett individuellt mål om så krävs. Den första av matriserna är för elever i år 4 där exempeltexten är för en elev som inte uppnått målet i simning. I bedömningsmatrisen som heter åk 5 är exempeltexten för en elev som har överträffat målen. Det är bara bedömningstexten som skiljer sig mellan matriserna i år 4 och 5.

Anledningen till att bedömningen för elever i år 1-5 i endast uppnått målet eller överträffat målet skiljer sig mot betyget i år 6 och ej har fler uppnående målnivåer är för att kommunen har gått ut med ett samlat bedömningsstöd för samtliga ämnen där det är dessa två uppnående alternativ som finns. Jag följer alltså till viss del kommunens bedömningsstöd.

I kommunens bedömningsstöd så finns bara uppnående målen för hela ämnet vilket inte säger eleverna och föräldrarna så mycket eftersom de inte vet vilka kunskapskrav vi inte har arbetat med och vilka kunskapskrav eleven bedöms mot och de vet inte heller de olika målen i kunskapskraven. Där av anledningen till att jag använder mig av denna matris.

Observera att överträffat målen i ämnet idrott och hälsa i år 4-5 inte betyder att eleven har betyget A. Det betyder att eleven har överträffat kunskapskravens uppnåendemål vilket alltså betyder att eleven har över betyget E i samtliga kunskapskrav. Att uppnå målen betyder att eleven har betyget E om man skulle omsätta det i betyg.

Alltså om eleven har överträffat målen i ett eller flera kunskapskrav så betyder det att eleven har D-A om man skulle omsätta det i betyg. Eftersom betyget E är godkänt. Om eleven har uppnått målet i ett kunskapskrav så betyder det att eleven har betyget E i det kunskapskravet. Om eleven har ett kunskapskrav som de har uppnått målet i alltså betyget E så blir den samlade bedömningen i idrott och hälsa uppnått målet. Eftersom att man i ett betyg måste ha uppfyllt samtliga kunskapskrav på C nivå det vill säga överträffat målet för att kunna få ett högre betyg i hela ämnet idrott och hälsa.

Mina bedömningsmatriser i Idrott och Hälsa åk 4-5.

Bedömningsmatris åk 4

Bedömningsmatris åk 5

Sollentuna kommun, bedömning åk 4-5.

Ömdömesblankett åk 4-5