Idrott och Hälsa

I fliken idrott och hälsa presenteras de moment som vi arbetar med på idrottslektionerna. Det är uppdelat utifrån kunskapskraven det vill säga det som vi till sist bedömer och betygsätter. Meningen är att du ska kunna se varför vi genomför olika moment och vilka olika saker vi tränar på. Det finns färdiga lektionsförslag på hur man kan arbeta med de olika momenten i skolan.

Varför Idrott och hälsa i skolan

Idrott och hälsa ska enligt mig framförallt utveckla elevernas rörelseförmåga. Rörelseförmågan och glädjen att röra sig ska vara det centrala framförallt i de tidigare åren. När eleverna blir äldre kan man fokusera mer på rena idrotter men fortfarande med rörelseförmågan i centrum. Vissa av kunskapskraven tycker jag att man kan avvakta med tills eleverna blir något äldre för att från cirka årskurs 3 arbeta med alla kunskapskrav under ett läsår. I utvecklingen av rörelseförmågan tränar eleverna olika grundformer och färdigheter vilket i princip går att träna i vilket område som helst av kunskapskraven bland annat inom gymnastik, bollspel, lekar och olika motorik- och hinderbanor. Även vid sådana kunskapskrav som orientering, simning och friluftsliv tränar eleverna på sin rörelseförmåga. Frågan är väl egentligen vad vi som lärare sätter i fokus, det vill säga i till exempel orientering är det rörelseförmågan att röra sig i skog om mark som är det centrala eller är det kunskaperna i hur man orienterar som är det centrala.

Eftersom kursplanen är så pass bred i sin tolkning, måste man bestämma sig för vad man vill att eleverna ska lära sig och vad som ska vara det centrala. En vanlig missuppfattning är att idrottslektionerna ska vara en presentation av så många olika idrotter som möjligt. Det är inte alls kursplanens syfte utan syftet som du kan läsa nedan är att genom lekar, danser och spel ska eleverna utveckla sin rörelseförmåga och utveckla grundformernas färdigheter.

Det innebär att när man till exempel inom rörelse arbetar med momentet bollspel så behöver man inte genomföra alla olika spel som finns utan man kan fokusera på ett par utav spelen och fördjupa sig i dem. Jag brukar ha ett bollspel på hösten och ett på våren. Oftast väljer jag att ha basket på hösten då eleverna får möjlighet att träna öga-hand koordination och grundformerna i att kasta, fånga, passa, dribbla och skjuta. På våren brukar vi ha fotboll för då arbetar eleverna med fötterna och då blir det öga-fot koordination och de får träna i att passa, dribbla och skjuta med fötterna.

 

Ur kursplanen för Idrott och Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.