Friluftsliv

Friluftsliv ger mycket för individen och gruppen. Du kommer att få uppleva flera utmaningar som kräver kunskap, mod och samarbete under detta moment. Naturen är vår främsta idrottsplats. Den ger bra motion och man tränar både motorik och balans. Naturen gör också att man känner sig lugn och mindre stressad, alltså en positiv hälsa främjas.

Du kommer med all sannolikhet få flera positiva och spännande upplevelser under detta moment.

 

Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa
Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centralt innehåll 

Friluftsliv och utevistelse år 1-3

  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  • Allemansrättens grunder.
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse år 4-6

  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

 

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6

Kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler”.

Kunskapskravet för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler”.

Kunskapskravet för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler”.