Varför genomför vi detta projekt.

När man ska introducera ett nytt projekt i skolan måste man först se om sin idé är genomförbar i förhållande till kursplanens mål och syfte. När man väl har hittat det som kan styrka projektets idé så kommer det svåra arbetet att förankra idén bland skolledning, kollegor, föräldrar och elever.

Enligt kursplanen för idrott och hälsa kan detta projekt styrkas genom nedanstående argument.

Syftet talar om varför och i vilken riktning arbetet ska gå. Vilka delar i ämnet idrott och hälsa som vi ska fokusera på.

Det centrala innehållet ger oss tydligare riktlinjer för innehållet i arbetet med eleverna. Det ger oss också exempel på områden som vi ska genomföra.

Kunskapskravet är det som vi bedömer mot, elevernas prestation i förhållande till kunskapskravets mål och riktlinjer. I bedömningen i detta kunskapskrav finns det ingen progression för betyget A, C eller E. Det innebär att vi bara kan sätta godkänt om vi tycker att eleven uppnår målet eller underkänt om vi tycker att eleven inte har uppnått kunskapskravet mål.

Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa
Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Centralt innehåll
 Friluftsliv och utevistelse, år 4-6.
  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Kunskapskrav för slutet av årskurs 6

Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.”